OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY

 

Komendant Miejski PSP we Włocławku ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku na 1 (jedno) wakujące stanowiska w zmianowym systemie służby (24/48 h):

stanowisko - stażysta (docelowo ratownik specjalista).

Termin przyjmowania podań: od dnia 03.09.2019 r. do dnia 19.09.2019 r. do godz. 15:00 (sekretariat KM PSP).

Planowany termin przyjęcia do służby: listopad - grudzień 2019 roku.

WARUNEK KONIECZNY - posiadanie prawa jazdy kategorii C.

Warunkiem przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest spełnienie wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1499). Zgodnie z art. 28 ust. 1 cytowanej ustawy służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić: 

  • obywatel polski,
  • korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby,

oraz zgodnie z art. 34 ust. 4 i 5:

  • mający uregulowany stosunek do służby wojskowej (tzn. odbyta zasadnicza służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby, bądź zwolnienie od obowiązku służby wojskowej); warunku tego nie stosuje się do kobiet.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia tej służby dokonuje komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 ust. 1 cyt. ustawy).

Pełna treść ogłoszenia o naborze
(zawierającego warunki przyjęcia do służby i wymagania),
druk oświadczenia i druk zaświadczenia lekarskiego
dostępne są w zakładce -> pliki do pobrania - NABÓR DO SŁUŻBY 2019

⇐ COFNIJ

Pogoda