Porozumienie ze Starostwem (1)W dniu 15 lutego 2013 roku podpisano porozumienie pomiędzy Starostą Włocławskim Kazimierzem Kacą a Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku st.bryg. Robertem Majewskim w sprawie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) na bazie Miejskiego Stanowiska Kierowania KM PSP we Włocławku. 

Porozumienie określa zasady współpracy w zakresie ochrony mieszkańców powiatu włocławskiego przed nadzwyczajnymi zagrożeniami poprzez zapewnienie sprawnego przepływu informacji między organami i strukturami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe. PCZK we Włocławku, przeciwdziała w ten sposób sytuacjom kryzysowym, a w przypadkach gdy do nich dojdzie - koordynuje usuwanie ich skutków.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Włocławskiego funkcjonuje na podstawie Zarządzenia Starosty Włocławskiego nr 32/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku. Zarządzenie określa skład osobowy oraz regulamin działania PCZK. Do zadań PCZK, należy:

  • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
  • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
  • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
  • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
  • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
  • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
  • realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa.

Całodobową realizację powyższych zadań zapewniają dyżurni Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku zlokalizowanego na ulicy Płockiej 7a. Dyżurni realizują zadania przy pomocy systemów teleinformatycznych i środków łączności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Strażacy dyżurujący w PCZK odbierają też telefony alarmowe 998 i 112 (z telefonów stacjonarnych) oraz dysponują siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań.

Bezpośredni nadzór nad działalnością PCZK w imieniu Starosty sprawuje Komendant Miejski PSP we Włocławku, natomiast nadzór nad wsparciem PCZK sprawuje naczelnik Wydziału Zarządzania, Administracji Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku.

W sytuacjach zdarzeń kryzysowych o charakterze powiatowym zadaniem PCZK jest zapewnienie obiegu informacji między: Wojewodą, Starostą, Wójtami i Burmistrzami oraz innymi służbami i organami publicznymi.

tekst: Janusz Piasecki, fot. Dariusz Politowski

 ⇐ COFNIJ