znak info

 

Przyłączenie systemu sygnalizacji pożarowej obiektu.

 

 

Przyłączenie systemu sygnalizacji pożarowej obiektu do stacji odbiorczej w Stanowisku Kierowania KM PSP we Włocławku przy ulicy Płockiej 7a, uwarunkowane jest spełnieniem przez abonenta (właściciela, zarządcę obiektu) następujących wymagań formalnych związanych ze złożeniem wniosku (zgodnie ze wzorem druk Procedury IV zał. 3) wraz z następującymi załącznikami:

1. Informacja o systemie sygnalizacji pożarowym zainstalowanej w obiekcie, w tym:

 1. nazwa producenta centrali sygnalizacji pożarowej,
 2. dokumentacja techniczno-ruchowa centrali - tylko do wglądu,
 3. wykaz urządzeń systemu,
 4. zakres i obszar ochrony obiektu,
 5. organizacja alarmowania w obiekcie,
 6. oświadczenie o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej - na dzień odbioru przez PSP,
 7. oświadczenie o sprawności systemu transmisji alarmu pożarowego,
 8. aktualny protokół prób i badań potwierdzających prawidłowość działania systemu – zwraca się uwagę na datę przeprowadzonych badań,
 9. projekt systemu sygnalizacji pożarowej obiektu, uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – tylko do wglądu,
 10. deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia dla elementów sytemu - tylko do wglądu.

2. Kopia umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowego konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej, lub oświadczenie o zawarciu umowy zawierające okres obowiązywania umowy.

3. Kopia umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a operatorem o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego lub oświadczenie o zawarciu umowy zawierające okres obowiązywania umowy wraz z informacją o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych:

 • tor radiowy – pozwolenie radiowe wydane prze Urząd Komunikacji Elektronicznej, (dokumenty potwierdzające),
 • tor telefoniczny – informacja abonenta o udostępnianiu telefonicznego łącza abonenckiego(PSTN)przeznaczonego do transmisji alarmów pożarowych.

Uwaga: zapewnione muszą być co najmniej dwa łącza transmisji: podstawowe, dodatkowe; fizycznie różne tory transmisji, które zapewniają transmisję równocześnie i niezależnie.

4. Wyciąg warunków ochrony przeciwpożarowej z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) – nie dotyczy w przypadku przekazania instrukcji do KM PSP we Włocławku.

5. Karty charakterystyki obiektu zgodnej ze wzorem określonym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku - druk Procedury IV zał. 4.

Po zweryfikowaniu wniosku pod względem formalnym, przeprowadzone zostają czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie stwierdzenia poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej obiektu (niedopełnienie formalności przy składaniu wniosku skutkuje wstrzymaniem procedury przyłączenia obiektu do systemu). Abonent (właściciel, zarządca obiektu) zobowiązany jest do zapewnienia udziału w ww. czynnościach przedstawicieli:

 1. operatora systemu transmisji alarmu pożarowego,
 2. podmiotu świadczącego usługi w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej w chronionym obiekcie,
 3. personelu prowadzącego obsługę codzienną systemu sygnalizacji pożarowej (ochrony obiektu).

W ramach powyższych czynności sprawdzane jest między innymi:

 1. działanie sytemu – losowo wybrana czujka, ROP oraz innych urządzeń,
 2. sposób weryfikacji przez personel zgłaszanych alarmów pożarowych,
 3. sposób przekazania alarmu pożarowego do stacji odbiorczej w Stanowisku Kierowania KM PSP we Włocławku – identyfikacja obiektu, czas transmisji, sposób przekazania alarmu (radiowo, telefonicznie),
 4. przeszkolenie personelu obiektu chronionego w zakresie obsługi systemu sygnalizacji pożarowej,
 5. książka eksploatacji systemu,
 6. sposób postępowania obsługi na podstawie wydruku z centrali sygnalizacji pożarowej uwzględniającego czas oraz rodzaj i miejsce zdarzenia.

Po przeprowadzonych czynnościach zostaje sporządzony protokół obejmujący ocenę kompletności oraz zgodności z wymaganiami organizacyjno-technicznymi dotyczącymi uzgadniania sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem KM PSP we Włocławku oraz dokumentacji złożonej przez abonenta.

Następnie Komendant Miejski PSP we Włocławku uzgadnia lub odmawia uzgodnienia sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Jednocześnie zwraca się uwagę, że powyższa odmowa nie zwalnia z obowiązku połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej w odniesieniu do obiektów, o których mowa w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) z obiektem Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

Ponadto w warunkach uzgodnienia zaleca się wyposażenie centrali sygnalizacji pożarowej w drukarkę zapewniającą bieżący wydruk czasu, rodzaju i miejsca zdarzenia niezbędny do natychmiastowej analizy postępowania personelu.

⇐ COFNIJ

Pogoda