stogWymagania dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania płodów rolnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

Zgodnie z § 41 ust. 1 ww. rozporządzenia, podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

 1. stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
 2. stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
 3. ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
 4. zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
 5. zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
 6. przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
 7. wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione (§ 41 ust. 2).

Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione (§ 41 ust. 3).

W myśl § 42 ust. 1 strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m kw. lub kubatury 5 000 m sześć.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości (§ 42 ust. 2):

 1. od budynków wykonanych z materiałów: palnych - 30 m, niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;
 2. od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;
 3. od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;
 4. od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;
 5. od lasów i terenów zalesionych - 100 m;
 6. między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.

Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych (§ 42 ust. 2).

Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie.

W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę (§ 42 ust. 3).

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione (§ 43).

Ponadto zgodnie z § 32 ust. 5 cytowanego rozporządzenia miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, musi być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości co najmniej 200 dm sześć., przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych z użyciem wiadra lub w inny równorzędny sposób.

mł.bryg. Grzegorz Sadowski
naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego
KM PSP we Włocławku

⇐ COFNIJ